Selecteer een pagina

Privacy Statement

De website pronamo-bussinesssupport.nl wordt beheerd door Pronamo . Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Met andere woorden: wat doen wij met jouw gegevens? Bij een bezoek aan de website kan Pronamo jouw gegevens verwerken (bijvoorbeeld verzamelen, bewaren, raadplegen). Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die je via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Pronamo jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sinds mei 2018 van kracht is gegaan. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens door Pronamo beschermd worden en dat je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens

Doeleinden gegevensverwerking
Pronamo verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot bezoekers van de website. Pronamo doet dit in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of de website voldoende aansluit op de wensen van haar bezoekers. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

1. Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Pronamo en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten;
2. Het uitvoeren van overeenkomsten ten aanzien van producten en diensten die eventueel via de webshop worden aangeboden en het afwikkelen van betalingsverkeer;
3. Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De statistieken zullen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het in kaart brengen van de behoeften van de doelgroep van Pronamo, zodat nieuwe diensten of events hier op kunnen worden afgestemd.

Indien wettelijk verplicht zullen wij je toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Tevens zullen wij je vooraf informeren over hoe je de gegeven toestemming weer kunt intrekken. Jouw persoonlijke gegevens zullen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk, dan wel worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende jouw gebruik van de website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op jouw computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van de site.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op de website kunnen worden bezocht.

Rechten
Wanneer je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van jouw gegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens en heb je het recht om te klagen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens.

Contact
Mocht je gebruik willen maken van je rechten of heb je vragen of andere verzoeken? Neem dan contact op met: Pronamo (KVK-nummer:78689678 ) pronamo@outlook.com
Wijzigingen Privacy Statement
Pronamo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.